Analysis of Dwelling Patterns Using Cultural Codes; The Case of Konya

Mehmet UYSAL, Fatih SEMERCİ
2.069 556

Abstract


The spaces that present clues about lifestyles within the framework of culture and space relationship might be used for transferring cultural values to following generations. Dwellings, provide us with significant data concerning social change and cultural history as they are settlement units where most of daily life is spent. In our study, the sampling is Konya province which has been an important centre in Anatolia due to its geographical location and historical presence. Our study aims to lay bare the cultural codes that constitute the lifestyle of the period between 19th and 21th centuries through an analysis of the cultural changes that occurred in the dwellings. Within the scope of the study four dwellings in Konya which reflect the peculiarities of the period were selected. The analysis was performed over these dwellings using cultural codes. Firstly, cultural behaviour patterns that reflect the lifestyles of the periods studied and cultural codes containing iconic graphic expressions were determined and a culture guide was prepared using these codes. Then, spatial analyses based on cultural codes were conducted on the selected dwellings and cultural function diagrams were prepared. The dwelling structures changing in accordance with lifestyle/cultural structure were presented. 


Keywords


Dwelling, Space, Konya, Cultural codes, cultural function diagram

Full Text:

PDF

References


Sey, Y. 1998. 75 Yılda Değişen Kent ve Mimarlık, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları.

Ceyhan, G. 2002. Türkiye’de Konut İç Mekânları ve Donatılarında Değişim ve Süreklilik. Yüksek Lisans Tezi, İTÜ, İstanbul.

Erder, L. 1979. Türkiye’de Uygulanan Yerleşme Politikaları: İç göçler. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.

Çavdar, T. 1983. “Devralınan Sosyal Hayat”. Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, İletişim Yayınları, İstanbul

Arar, İ. H. 1924. İkinci Fethi Okyar Hükümetinin Programı. Ankara.

Batur, A.1983. “Cumhuriyet Döneminde Türk Mimarlığı” Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, İletişim Yayınları, İstanbul

Sözen, M. 1984. Cumhuriyet Dönemi Türk Mimarlığı. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara.

Tanyeli, U. 1998. Yeni Topluma Yeni Konut, Üç Kuşak Cumhuriyet. Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul.

İncedayı, D. 2002. Mimari Tasarım Sürecinde Katılımcı Yaklaşım. Mimar Sinan Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

Alsaç, Ü. 1976. Türkiye’de Mimarlık Düşüncesinin Cumhuriyet Dönemindeki Evrimi. Trabzon: KTÜ İnşaat Fakültesi Yayını.

Keleş, R. 1978. Konut Sorunları ve Politikası. Ankara Üniversitesi SBF Yayınları.

Akçay, B. 1993. Türkiye İçin Yeni Bir Konut Finansman

Uygun Konut Üretim Modeli. Der.Murat Balamir, Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayını, Yayın No:93.02, Ankara.

Koşullarına [13] Konyalı, İ.H. (2000). Abideleri ve Kitabeleri İle Konya Tarihi. Konya: Enes Kitap Sarayı.

Bakır, İ., Alkan Bala, H. 1998. “Konya’da Ev Mimarisinin Değişimi”. Yeni İpek Yolu Konya Ticaret Odası Dergisi, Konya-I, Özel sayı, ss.245-264.

Arseven, C.E. 1950. Sanat Ansiklopedisi. C.I., İstanbul: MEB Basımevi.

Çevik, S, Özen, H.1995. “Özel-kamusal Mekân olgusunun Geleneksel ve Günümüz Yaşam Çevrelerinde İncelenmesi”. Bursa: 95/Kültür ve Mekân Bildirileri, s.83-96.

Uğurlu, K. 1983. Anadolu Selçukluları’nda Mesken Tipinin Gelişimi. İstanbul: İ.Ü. Doktora Tezi.

Mutlu, A.1977. “Geleneksel Türk Evi’nde Mekan”. İstanbul:

Düzenleme Dalı Konferansı. Bölümü- İç

Mekan [19] Bozdoğan, S. 1996. Modern Yaşamak: Erken Cumhuriyet Kültüründe Kübik Ev. İstanbul, Türkiye Tarih Vakfı Yayını.

Rıdvan, A. 1934. “Bahçesiz Ev, Ciğersiz Adam”. Yedigün, III-54, s.5-23.

Bakır, İ. 1986. Sosyal Değişim Sürecinde Konut Planları Farklılaşması-Konya Örneği- Ankara. Gazi Üniversitesi, F.B.E. Yüksek Lisans Tezi.

Berk, C., Konya Evleri, İstanbul Matbaacılık TAO, İstanbul.

Ulusoy, M. 1999. Konya’da Apartman Yapılarının Tarihsel Gelişimi. Konya: S.Ü. Yayınları.

Uysal, M.1999. Konya Tarihi Konut Dokusunda Koruma, Yenileme ve Uygulama Çalışmaları. Konya: S.Ü.Fen Bil. Ens. Y.Lisans Tezi.

Süslü, Ş. 2009. Konya'da apartman yapılarının tarihi süreç içinde cephe özelliklerinin gelişimi. Konya: S.Ü.Fen Bil. Ens. Y.Lisans Tezi.

Yetkin, G. 2009. Toplu konut uygulamalarındaki fiziksel mekân özelliklerinin irdelenmesi “Konya örneği”. Konya: S.Ü.Fen Bil. Ens. Y.Lisans Tezi.

Demirtaş, A. 1998. “SS.Özyıldız Konut Yapı Kooperatifi Mimari Proje Müellifi”.

Uysal,M.,Semerci, F., 2011, “Kültürel Değişimin Konya Kenti

International Sinan Symposium, p.74-79, Edirne. Üzerinden Okunması”,